Regulamin portalu internetowego  

zaprojektujm.pl 

1

Postanowienia wstępne 

 1. Portal zaprojektujm.pl prowadzony jest przez JLT DESIGN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy wpisaną do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000955196, posiadającą NIP 9532788163 oraz REGON 521382432. 

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Portalu i określa zasady korzystania z Portalu oraz zasady i tryb zawierania umów o dzieło w zakresie których znajdować się będzie przygotowanie aranżacji wnętrz, zgodnie z parametrami oznaczonymi przez Klienta Portalu i przy użyciu modułów definiowanych przez Portal z Klientem na odległość za pośrednictwem Portalu.  

2

Definicje 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Portalu (sklepu), której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
 1. Sprzedawca – JLT DESIGN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-309) przy ul. Gołębiej 49a,  wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000955196, posiadającą NIP 9532788163 oraz REGON 521382432, 
 1. Klient – każdy podmiot zawierający umowę w zakresie aranżacji wnętrz za pośrednictwem Portalu. 
 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Portalu. 
 1. Portal – portal (sklep) internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym zaprojektujm.pl 
 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Portalu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 1. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu. 
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o aranżacje wnętrz przy wykorzystaniu parametrów i modułów wskazanych przez Sprzedawcę. 
 1. Konto – konto klienta w Portalu, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach. 
 1.  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Portalu, umożliwiający utworzenie Konta. 
 1.  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Portalu umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy o wykonanie aranżacji wnętrza pomieszania/ lokalu lub kilku pomieszczeń, w tym sposobu płatności. 
 1.  Koszyk – element oprogramowania Portalu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia w okresie 24 godzin od momentu wypełnienia formularza, w szczególności parametrów pomieszczeń / lokalu, wybranego stylu wykończenia itp.  
 1.  Produkt – dostępna w Portalu „usługa” będąca przedmiotem Umowy o wykonanie aranżacji wnętrz zawartej  pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
 1.  Umowa o wykonanie aranżacji wnętrz – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Portalu. Przez ww. Umowę rozumie się – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło, projekt aranżacji nie stanowi projektu budowalnego wykonawczego w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności projekt ten nie służy uszczegółowieniu projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.  
 1.  Moduł definiowany – umożliwi Klientowi wskazanie stylu, w jakim zostanie  przygotowana aranżacja. 
 1.  Karta wywiadu –  formularz wypełniany przez Klienta służący do określenia potrzeb i oczekiwań  Klienta w szczególności wskazanie rodzaj modułu (typ stylizacji pomieszczenia informacji do co cech charakterystycznych pomieszczenia). 

3

Kontakt z Portalem 

  

 1. Adres biura Sprzedawcy: 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 70/15  
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: _______________________________   
 1. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ________________________ 
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie jedynie w celach organizacyjnych, z wyłączeniem uzgodnień w zakresie zleconych aranżacji pomieszczeń / lokalu. 

4

Wymagania techniczne 

 

Do korzystania z Portalu, w tym przeglądania asortymentu oferowanych produktów Portalu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu ____________, 
 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
 1. włączona obsługa plików cookies,, 
 1. zainstalowany program FlashPlayer., 
 1. pojemność poczty mailowej umożliwiająca odbiór plików o rozszerzeniach *.jpg, *.xls, *xlsx,  *.pdf , o łącznej wielości nie przekraczającej ______________________ 

5

Informacje ogólne 

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Klienta.  
 1. Przeglądanie asortymentu produktów oferowanych przez Portal nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Portalu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.  
 1. Ceny podane w Portalu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (tj.: uwzględniają podatek VAT). 
 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt jego dostawy w pliku elektronicznym o rozszerzeniu *.jpg, *.exel, *.pdf na wskazany przez Klienta adres poczty mailowej o parametrach nie mniejszych niż wskazane w § 4 niniejszego regulaminu. 
 1. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie będzie pozwalał, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za dostarczenie oraz o innych kosztach, będzie podana w Portalu w opisie Produktu. 

6

Zakładanie Konta w Portalu  

 

 1. Aby założyć Konto w Portalu, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię nazwisku / nazwa zamawiającego zgodnie z dokumentami rejestrowymi, adres mailowy służący do komunikacji z klientem, telefoniczny numer kontaktowy, adres korespondencyjny. 
 1. Założenie Konta w Portalu jest darmowe. 
 1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.  
 1. Portal gwarantuje dostęp do projektów przygotowanych dla klienta w terminie 36 miesięcy od daty pierwszego ich udostepnienia Klientowi.    

7

Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy:  

 1. zalogować się do Potralu; 
 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia wskazując typ pomieszczenia, wybrany moduł, definiowany metraż, metraż pomieszczenia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny np. płatność);  
 1. wypełnić kartę wywiadu określającą potrzeby i oczekiwania Klienta, w szczególności wskazać  rodzaj modułu (typ stylizacji pomieszczenia), 
 1. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, zważywszy na termin realizacji zamówienia krótszy niż dni 14 klient zostanie poinformowany o zrzeczeniu się uprawnień co do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, o których mowa a treści art. 38 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.) tj.: przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy”.   
 1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.  
 1. udzielić informacji dodatkowych żądanych przez Portal co do pomieszczenia poprzez wypełnienie  ankiety wywiadu (np. czy w pomieszczeniu znajdują się skosy umiejscowienie okien itp.) i przesyłanie na konto mailowe wskazane w formularzu zamówienia. 

8

Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 

 1. Klient może skorzystać z jedynej metody dostawy lub odbioru zamówionego Produktu, tj.: przesłanie opracowania na wskazany adres mailowy (skrzynka mailowa winna spełniać wymagania wskazane w treści niniejszego regulaminu), 
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 
 1. Płatności elektroniczne 
 1. Płatność kartą płatniczą 
 1. Płatność karta kredytową 
 1. Szczegółowe informacje na temat dostawy przedmiotu zamówienia oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Portalu.

9

Wykonanie umowy sprzedaży 

 

 1. Zawarcie Umowy o aranżacje wnętrz pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Portalu internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, kartę wywiadu określającą potrzeby i oczekiwania Klienta w szczególności wskazanie  rodzaj modułu (typ stylizacji pomieszczenia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy o wykonanie aranżacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa o wykonanie aranżacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 
 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), na skrzynkę mailową (adres mailowy) wskazaną przeze Klienta podczas składania Zamówienia.  
 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 
 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. 
 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy całością wynagrodzenia oraz przesłania na adres Portalu  wypełnionej Karty wywiadu, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi później. 

10

Prawo odstąpienia od umowy 

 

Konsument zawierając umowę zostaje pouczony, iż termin wykonania zamówienia wynosi nie więcej niż 10 dni i zrzeka się prawa odstąpienia od umowy zgodni z teścia art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.). Stosowna informacja o powyższym znajduje się pod przyciskiem „Zamawiam i płacę”    

11

Reklamacja i gwarancja 

 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Portal. 
 1. W reklamacji zawrzeć należy m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione  

12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.  
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.  
 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).s 

13

Dane osobowe w Portalu internetowym 

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Portalu internetowego jest Sprzedawca. 
 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Portalu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 
 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Portalu internetowego zaważywszy na możliwość uregulowania wynagrodzenia / zapłaty ceny przy pomocy płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Portalu (sklepie internetowym).  
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy o wykonanie aranżacji wnętrz skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 3. Danymi osobowymi gromadzonymi przez Portal są dane osobowe wskazane w treści §2 pkt 10 niniejszego regulaminu. 

14

Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane poprzez Portal internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.